Aanbevelingen

ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme
“Energiebesparing is op papier een “no-brainer” en biedt een enorme potentie in termen van kostenreductie en milieuwinst, maar kent in de weerbarstige praktijk natuurlijk ook vele markdrempels. Het is mijn overtuiging dat grootschalige energiebesparing alleen tot stand kan komen als al deze drempels beslecht worden. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers en managers bij instellingen behoefte hebben aan een onafhankelijke partij die hen maatwerkadvies geeft en hen ontzorgt bij de inkoop en financiering. Dat is precies wat Fit Our Future doet.”

Prins Carlos de Bourbon de Parme is directeur van INSID, Institute for Sustainable Innovation & Development. Een onafhankelijke stichting die als doel heeft het versnellen van duurzaamheid. INSID initieert, adviseert, begeleidt en inspireert projecten, organisaties en personen die de ambitie hebben op het gebied van duurzaamheid een wezenlijk verschil te maken. Prins Carlos begon zijn loopbaan bij ABN AMRO in Amsterdam, waar hij zich voornamelijk bezig hield met de voorbereiding op de invoering van de euro. Na een tijd in Brussel gewerkt te hebben als public affairs- consultant bij EPPA (European Public Policy Advisors), werkte hij daarna vooral aan projecten op het raakvlak van duurzaamheid en het bedrijfsleven.

Jan Kees de Jager
“Om investeringen in energie-efficiënte en duurzame energie op grote schaal mogelijk te maken is standaardisatie en bundeling nodig. Dat was onze belangrijkste conclusie na de consulatie met alle marktpartijen, die ik als voorzitter van de financieringsparagraaf in het Energieakkoord in 2013 uitgevoerd heb. Door veel verschillende kleine projecten in standaardcontracten te bundelen, hebben banken minder rompslomp en risico’s en wordt financiering daarvan voor hen dus interessanter. En natuurlijk wordt het daardoor ook voor bedrijven en instellingen zelf een stuk aantrekkelijker om deze investeringen te doen, want ook voor hen leidt dit tot lagere kosten en minder gedoe. Ik ben verheugd om te zien dat onze conclusie nu ook een daadkrachtig vervolg krijgt in Fit Our Future.”

Jan Kees de Jager

Jan Kees de Jager (Kapelle, 1969) behaalde een bachelor bedrijfskunde aan de Universiteit Nyenrode en drie masterdiploma’s aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: bedrijfseconomie (cum laude), sociologische economie en Nederlands recht. Daarnaast startte hij met een studievriend het internetbedrijf ISM eCompany. Na zijn bijdrage aan het Innovatieplatform richtte hij zich als Staatssecretaris van Financiën op het stimuleren van ondernemerschap, vereenvoudigen van belastingen en vergroenen van het fiscale stelsel. Vervolgens stond hij als Minister van Financiën met de eurocrisis en lastige economische omstandigheden midden in de storm. Zijn politieke periode sloot hij af met het ‘Lenteakkoord, waarin een groot aantal bezuinigingen werd afgesproken om te voldoen aan de zogenoemde 3% norm van de Europese Unie. Bij zijn afscheid in november 2012 was hij verreweg de populairste minister en werd hij actief als parttime adviseur van ISM eCompany, veelgevraagd spreker en zelfstandig ondernemer. In september 2014 is hij een nieuwe uitdaging aangegaan als lid van de Raad van Bestuur van KPN, waarin hij vanaf november van dat jaar de positie van Chief Financial Officer vervult.

Prof. Herman Wijffels
“De grote uitdaging voor de 21e eeuw is om met behulp van nieuwe technologie binnen de grenzen te blijven van het draagvermogen van de aarde. Door in te zetten op duurzaamheid zal de Nederlandse economie concurrerender worden. Fit Our Future krijgt mijn warme aanbeveling, omdat zij de praktische drempels in tijd, kennis en financiering wegnemen voor energiebesparing en lokale duurzame energie-opwekking. Bedrijven en maatschappelijke instellingen kunnen daarmee niet alleen hun kosten reduceren, maar vergroten tegelijkertijd hun échte toegevoegde waarde voor de samenleving. Er is in Nederland een enorm besparingspotentieel, maar opdrachtgevers, bouwbedrijven en banken hebben elkaar nodig om dit potentieel te kunnen verzilveren. Dankzij slimme krachtenbundeling en maximale ontzorging creëert Fit Our Future voor alle betrokken partijen een aantrekkelijke business-case.”

Prof. Herman Wijffels

Herman Wijffels was onder andere voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank, lid van de Board van de Wereldbank te Washington, kabinetsformateur en voorzitter van de SER. Momenteel is hij hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit van Utrecht. Hij was een van de initiatiefnemers van het Sustainable Finance Lab, een platform van wetenschappers die in dialoog met mensen uit de praktijk streeft naar een duurzame financiële sector. Ook was hij voorzitter van de Commissie Structuur Nederlandse Banken met als doel de stabiliteit van het financiële systeem te verbeteren.

Prof. ir. Klaas van Egmond
“Energiebesparing staat al jaren hoog op de beleidsagenda, maar het blijkt lastig om die energiebesparing in de praktijk te realiseren. De drempels liggen niet alleen bij de CO2-prijs, die binnen het niet-functionerende emissie-handelssysteem veel te laag is om effectieve investeringsprikkels te geven, maar ook bij praktische zaken zoals gebrek aan prioriteit (andere investeringen krijgen voorrang), tijd, kennis en financieringsmogelijkheden. Juist daarom moeten wij zeer verheugd zijn met dit ondernemende initiatief, waarin financiële instellingen, bouwbedrijven en sectorale samenwerkingsverbanden zelf de krachten bundelen om energiebesparing zeer laagdrempelig te maken. Dat is goed voor onze economie én goed voor ons milieu.”

Prof. ir. Klaas van Egmond

Prof. ir. Klaas van Egmond is hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In de daaraan voorafgaande periode was hij als bijzonder hoogleraar Milieukunde reeds aan de UU verbonden en was hij directeur van het Nationaal Milieu – en Natuurplanbureau, de voorganger van het huidige PBL. Per mei 2012 is hij benoemd als plv. kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Hij is tevens adviseur van de Triodos bank. Samen met collega Herman Wijffels is hij initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab, een denktank van economen die zich richt op het begrijpen van de financiële crisis en het formuleren van duurzame oplossingen. Klaas van Egmond vervult tevens verschillende bestuursfuncties onder meer als voorzitter van de (wetenschappelijke) raad van het KNMI en als bestuurslid van het NatuurCollege.

Jan Berent Heukensfeldt Jansen
“Veel MKB bedrijven en maatschappelijke instellingen willen wel investeren in energiebesparing, maar willen daarvoor geen lening afsluiten omdat dit gevolgen heeft voor hun balanspositie en financieringscapaciteit. Omdat energiebesparing tot lagere energiekosten leidt, kan Fit Our Future de investering ‘off-balance’ financieren door energiebesparing als een dienst aan te bieden tegen een prestatievergoeding die gelijk is aan deze kostenbesparing. Feitelijk investeert het Fund Our Future fonds in de energiebesparende maatregelen, waarin meerdere financiële instellingen hun vermogen bundelen om tegen geoptimaliseerde condities de financieringskosten en risico’s per investering reduceren. Fit Our Future neemt daarmee belangrijke financiële drempels voor deze investeringen weg, want organisaties kunnen nu kostenneutraal investeren in energiebesparing en zonder dat dit gevolgen heeft voor hun liquiditeit of solvabiliteit.”

Jan Berent Heukensfeldt Jansen

Jan Berent Heukensfeldt Jansen werkte, na zijn studie technische bedrijfskunde in Eindhoven, meer dan 35 jaar in de financiële dienstverlening. Hij bekleedde diverse leidinggevende functies bij Nationale Nederlanden, ABN AMRO en Deutsche Bank in binnen- en buitenland. Als algemeen directeur van IFN Finance heeft Jan Berent veel kennis en ervaring opgedaan in werkkapitaalfinanciering voor het MKB. Bovendien was Jan Berent CEO van het winnende ABN AMRO team in de Volvo Ocean Race in 2005-2006. Momenteel is hij werkzaam als coach, adviseur, toezichthouder en en voorzitter van het  Koninklijk Nederlands Watersportverbond.