Inkoopvoorwaarden Easy Efficiency Besparingscoaching

INKOOPVOORWAARDEN EASY EFFICIENCY BESPARINGSCOACHING
voor technisch gegarandeerde energie- en CO2-besparing bij opdrachtgevers die door Fit Our Future met Easy Efficiency Besparingscoaching begeleid worden

DEFINITIES

In deze Inkoopvoorwaarden hanteren Partijen de volgende termen met onderstaande betekenis:

 • Besparingscoaching: de inkoopbegeleiding door FOF bij de totstandkoming van de Opdracht tussen Opdrachtgever en UP en de monitoring van het feitelijk verbruik en melding van overschrijdingen ten opzichte van het Doelverbruik door FOF aan Opdrachtgever;
 • Doelverbruik: het door opdrachtgever beoogde doelvolume van het energieverbruik na realisatie van de energie- en CO2-besparende maatregelen door UP;
 • Fit Our Future (afgekort als FOF): de onafhankelijke partij die in opdracht van Opdrachtgever Besparingscoaching biedt en toeziet op een goede uitvoering van de in deze Inkoopvoorwaarden vastgelegde afspraken;
 • Gebreken: het niet volledig functioneel en goed werkend zijn, minimaal NEN 2767 conditieniveau 3, van de Installaties en/of (deel)Constructies;
 • Opleverdatum: de datum waarop UP de energie- en CO2-besparende Installaties en/of (deel)Constructies zoals gespecificeerd in de Opdracht oplevert;
 • Inkoopvoorwaarden: deze inkoopvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op de website van Fit Our Future;
 • Objecten: de objecten waarop de Opdracht betrekking heeft zoals gespecificeerd in de Opdracht;
 • Onderhoud: alle benodigde werkzaamheden die UP conform de Opdracht dient uit te voeren voor onderhoud aan alle bij Objecten behorende Installaties en (deel)Constructies met uitzondering van de in de Opdracht expliciet uitgesloten Installaties en (deel)Constructies;
 • Opdrachtgever: de eigenaar van de Objecten die het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de Objecten wil verminderen
 • Overeenkomst van Opdracht of Opdracht: de overeenkomst waarbij de UP zich jegens de Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking in de Objecten de energie- en CO2-besparende maatregelen te implementeren en/of onderhoudsdiensten daartoe uit te voeren.
 • Overmacht: een tekortkoming die krachtens artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek de schuldenaar niet kan worden toegerekend, doordat zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;
 • Partijen:Opdrachtgever, UP en FOF;
 • Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en UP om in de Objecten de energie- en CO2-besparende maatregelen te implementeren en de onderhoudsdiensten uit te voeren met technische prestatiegarantie van de UP;
 • Tekortkoming: een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van de Opdracht door Partijen, waarvoor zij aansprakelijk zijn voor zover deze Tekortkoming aan hun schuld te wijten is (toerekenbare niet nakoming);
 • Uitvoerende partij (hierna aangeduid als UP): de partij die als opdrachtnemer met opdrachtgever een overeenkomst aangaat voor het implementeren van energie- en CO2– besparende maatregelen en het uitvoeren van onderhoudsdiensten teneinde gedurende de contractperiode het Doelverbruik en de daarmee samenhangende kostenbesparing te realiseren;
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden die UP dient uit te voeren ingevolge het bepaalde in de Opdracht.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen UP en Opdrachtgever met betrekking tot leveringen van goederen of diensten of werken, waaronder overeenkomsten en offertes, waarbij Opdrachtgever als (potentieel) afnemer van de goederen of diensten of werken van UP optreedt.
 2. Van deze algemene Inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
 3. Indien een bepaling van deze Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) over- een te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 2 – Opdracht

Door ondertekening van de Opdracht, geeft Opdrachtgever aan UP opdracht om in de Objecten de energie- en CO2-besparende maatregelen te implementeren en de onderhoudsdiensten uit te voeren met technische prestatiegarantie van de UP, zoals gespecificeerd in Opdracht, welke opdracht UP aanvaardt.

Artikel 3 – Doelverbruik en Besparingscoaching

 1. Opdrachtgever beoogt met de verstrekking van de Opdracht het jaarlijkse energieverbruik en CO2-uitstoot in de Objecten te verlagen naar maximaal het door Opdrachtgever beoogde Doelverbruik.
 2. Opdrachtgever geeft opdracht aan FOF om inkoopbegeleiding te bieden bij de totstandkoming van de Opdracht tussen Opdrachtgever en UP en het feitelijk energieverbruik te monitoren en van overschrijdingen ten opzichte van het Doelverbruik aan Opdrachtgever te melden.
 3. FOF meet en monitort in opdracht van Opdrachtgever het Feitelijke Verbruik van aardgas en elektriciteit van Opdrachtgever door middel van meetinrichtingen. Elk kwartaal op een door FOF te bepalen dag en tijdstip stelt FOF vast in hoeverre het Doelverbruik gerealiseerd is. Voor deze vaststelling corrigeert FOF de gemeten volumes met externe factoren, zijnde het weer en het eventueel gewijzigd gebruik van de Objecten door Opdrachtgever, conform het internationale Meet- en Verificatieprotocol IPMVP.
 4. FOF zal aan Opdrachtgever melden als uit de monitoring na correctie van externe factoren zijnde het weer blijkt dat er een Overschrijding van het Feitelijke Verbruik ten opzichte van het Doelverbruik heeft plaats gevonden als:
  1. het Feitelijke Verbruik op jaarbasis hoger is dan het Doelverbruik
  2. het Feitelijke Verbruik op kwartaalbasis meer dan 10% hoger is dan het Doelverbruik
  3. het Feitelijke Verbruik op maandbasis meer dan 20% hoger is dan het Doelverbruik

Artikel 4 – Technische prestatiegarantie door UP

 1. UP garandeert dat de door UP conform Opdracht aan te brengen en te onderhouden Installaties en (deel)Constructies gedurende de looptijd van de Opdracht:
  1. volledig functioneel en goed werkend zijn, minimaal NEN 2767 conditieniveau 3;
  2. niet zullen leiden tot een aantoonbare en structurele verslechtering van de elementen voor een gezond binnenklimaat in de Objecten zijnde luchtkwaliteit, licht, temperatuur en geluid bij Installaties;
  3. voldoet aan de door Europese en Nederlandse wet- en regelgeving gestelde eisen.
 2. Indien er sprake is van een Overschrijding zonder dat dit volgens Opdrachtgever te verklaren is uit gewijzigd of intensiever gebruik van de Objecten, zal Opdrachtgever melding aan UP maken van mogelijke Gebreken in de door UP te onderhouden Installaties en/of (deel)Constructies.
 3. UP dient deze in lid 2 van dit artikel vermelde melding te onderzoeken:
  1. Indien UP Gebreken constateert, dient UP deze binnen 5 (vijf) Werkdagen te verhelpen, waarbij de kosten voor rekening van UP komen tenzij de Gebreken aantoonbaar zijn veroorzaakt door molest of verkeerd gebruik door anderen dan UP of door UP ingehuurde partijen.
  2. Indien UP geen Gebreken constateert, zal UP dit rapporteren aan FOF en Opdrachtgever.
 4. Bij twijfel over de juistheid van de in artikel 4.3.b vermelde rapportage van UP dat er geen Gebreken zijn, kan Opdrachtgever aan FOF opdracht geven tot het laten verrichten van een aanvullend onderzoek door een Onafhankelijke Deskundige die door FOF zal worden aangewezen:
  1. Indien de Onafhankelijke Deskundige alsnog Gebreken constateert, dient UP deze conform de in de Opdracht vermelde condities voor Storingsonderhoud voor eigen rekening te verhelpen. De UP dient dan ook de kosten van het onderzoek door de Onafhankelijke Deskundige te betalen.
  2. Indien ook de Onafhankelijk Deskundige geen Gebreken constateert, zal dit aan FOF en Opdrachtgever gerapporteerd worden. De Opdrachtgever dient dan de kosten van het onderzoek door de Onafhankelijke Deskundige te betalen.
 5. Indien UP in de situaties zoals omschreven in artikel 5.3.a of artikel 5.4.a Gebreken niet binnen de gestelde termijn van 5 (vijf) werkdagen verhelpt, is UP na deze vijf dagen gehouden een compensatie aan Opdrachtgever te betalen voor elke dag dat de Gebreken voorduren ter hoogte van het extra energieverbruik die deze Gebreken hebben veroorzaakt tegen de energietarieven (inclusief belastingen en netbeheerkosten) die Opdrachtgever betaalt bij aanvang van de Opdracht. De hoogte van het extra energieverbruik als gevolg van de Gebreken wordt vastgesteld door een Onafhankelijke Deskundige, waarbij de onderzoekskosten door UP vergoed worden.
 6. Indien de Overschrijding blijft voortduren nadat is vastgesteld dat er geen Gebreken zijn of nadat eventuele Gebreken zijn verholpen, zal Opdrachtgever het energiezuinig gebruik van de Objecten waar mogelijk verder optimaliseren.

Artikel 5 – Verplichtingen van UP

 1. UP draagt zorg voor een professionele en veilige uitvoering van de Werkzaamheden zoals gespecificeerd in de Opdracht.
 2. UP dient er voor zorg te dragen dat alle benodigde officiële documenten en goedkeuringen door de overheid en andere instanties beschikbaar zijn, die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht. Indien UP er niet in slaagt om de benodigde goedkeuringen van overheidswege te verkrijgen terwijl UP zich wel in voldoende mate heeft ingespannen om deze goedkeuringen te verkrijgen, komt dit niet voor rekening en risico van UP.
 3. UP is verplicht aan FOF en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te rapporteren inzake tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden ontstane incidenten.
 4. UP benoemt een Projectleider, die als contactpersoon dient voor de Opdracht.
 5. UP zal voor de uitvoering van de Werkzaamheden bekwaam, betrouwbaar en gekwalificeerd personeel inzetten dat beschikt over de nodige vakkennis en dat de Nederlandse taal machtig is in woord en geschrift.
 6. Indien door UP Werkzaamheden worden uitgevoerd op een manier waardoor er naar het oordeel van Opdrachtgever schade ontstaat of kan ontstaan, of indien anderszins redelijkerwijs niet van Opdrachtgever kan worden verwacht dat hij de uitvoering van de Werkzaamheden doorgang laat vinden, kan Opdrachtgever UP opdragen de Werkzaamheden te staken. Partijen treden in dit geval onverwijld in overleg over te nemen maatregelen.
 7. UP dient zijn personeel, alsmede het personeel van onderaannemers, te voorzien van:
  1. een legitimatiebewijs waaruit naast de identiteit van de betrokken persoon blijkt dat deze voor of namens UP werkzaamheden verricht;
  2. schone en duidelijk herkenbare werkkleding, welke werkkleding in ieder geval duidelijk zichtbaar voorzien dient te zijn van de bedrijfsnaam van UP.
 8. UP is verantwoordelijk voor het gedrag van haar personeel, alsmede van het personeel van door UP ingeschakelde onderaannemers, tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden.
 9. UP dient ervoor te zorgen dat haar personeel, alsmede van het personeel van door haar ingeschakelde onderaannemers, bij de uitvoering van de Werkzaamheden in de Objecten zich bewust zijn dat zij te gast zijn en zich als zo danig gedragen.
 10. UP is ervoor verantwoordelijk dat de uitvoering van de Werkzaamheden geen onveilige situatie in de Objecten doet ontstaan en dient in dat kader alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van haar personeel, medewerkers van Opdrachtgever en van derden, haar eigendommen, eigendommen van Opdrachtgever en van derden tegen aan UP toerekenbare letsel, ongevallen en materiële schade.
 11. Voor zover Opdrachtgever aan UP materialen ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, blijven deze eigendom van Opdrachtgever.
 12. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door UP bij uitvoering van de Opdracht te gebruiken materiaal en materieel, met dien verstande dat Opdrachtgever in geen geval verantwoordelijk is voor gebreken aan dit materiaal en materieel.

Artikel 6 – Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat UP, of een door UP ingeschakelde partij, de Werkzaamheden zoals gespecificeerd in de Opdracht Specificatie zonder enige belemmering kan uitvoeren, en voorziet UP daartoe tijdig van alle benodigde en redelijkerwijs relevant te achten informatie.
 2. Gedurende de looptijd van de Opdracht mogen de door UP aangebrachte Installaties en (deel)Constructies uitsluitend door UP worden beheerd, onderhouden, gecontroleerd, vervangen, verplaatst en weggenomen.
 3. Indien Opdrachtgever gebreken aan Installaties of (deel)Constructies constateert, zal Opdrachtgever UP hiervan onverwijld in kennis stellen en daarbij eventuele aanwijzingen van UP opvolgen.
 4. De Objecten waarin de Installaties en/of (deel)Constructies zijn geplaatst dienen door de Opdrachtgever in goede staat van onderhoud te worden gehouden, zodanig dat dit geen negatief effect zal hebben op de beoogde energiebesparing. De Opdrachtgever is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de structurele onderhoudsmaatregelen voor alle in de Objecten aanwezige installaties en (deel)constructies voor zover deze niet conform de Opdracht door UP zijn aangebracht en/of onderhouden worden.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gebruikers zo energiezuinig mogelijk omgaan met de Objecten en Installaties.
 6. Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk geacht kan worden, zal Opdrachtgever FOF tijdig informeren omtrent mogelijke veranderingen in het energieverbruik in de Objecten als gevolg van structurele wijzigingen in het gebruik van de Objecten.

Artikel 7 – Verplichtingen van FOF

 1. FOF monitort het Feitelijk Verbruik en meldt overschrijdingen ten opzichte van het Doelverbruik aan Opdrachtgever.
 2. FOF hanteert de leveringsvoorwaarden DNR-2011

Artikel 8 – Tekortkoming

 1. Een Tekortkoming van UP kan leiden tot opzegging van de Opdracht jegens UP en het uitbesteden van diensten aan een andere partij. Opdrachtgever zal UP in dit geval schriftelijk in gebreke stellen en UP 3 (drie) maanden gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
 2. UP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een Tekortkoming in de nakoming voor zover de Tekortkoming haar niet toerekenbaar is. Onder een niet toerekenbare Tekortkoming verstaan Partijen in ieder geval, schade ontstaan door:
  1. Vandalisme of vernieling, tenzij de schade het gevolg is van onzorgvuldig handelen van de UP;
  2. Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, terrorisme, sabotage, vordering en rellen;
  3. Stakingen, anders dan stakingen van het eigen personeel van UP of stakingen van personeel van door UP gecontracteerde onderaannemers en/of toeleveranciers.
  4. Afsluiting/geen toegang tot een Objecten als gevolg van een calamiteit;
  5. Brand in een Objecten, tenzij de brand het gevolg is van onzorgvuldig handelen van UP;
  6. Onderbreking van de levering van gas, elektriciteit en/of water.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Ter zake van een Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen is UP aansprakelijk voor zover deze Tekortkoming aan hun schuld te wijten is (toerekenbare niet nakoming).
 2. Aansprakelijkheid van Partijen is te allen tijde en ongeacht de grondslag beperkt tot
  € 2.500.000,- (zegge: twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per incident.
 3. Behoudens opzet of grove schuld is aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot winstderving, productie-schade, stagnatieschade, imagoschade en immateriële schades, geheel uitgesloten.
 4. UP vrijwaart Opdrachtgever en FOF in alle opzichten voor alle aanspraken van derden jegens Opdrachtgever en FOF, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige nalatigheid of grove schuld van UP, door UP aangestelde onderaannemers of de ondergeschikten/niet-ondergeschikten van door UP aangestelde onderaannemers.

Artikel 10 – Verzekeringen

 1. In verband met de uitvoering van de Opdracht, dient UP de Werkzaamheden vanaf de startdatum tot opleverdatum voor eigen rekening verzekerd te houden overeenkomstig het bepaalde in zijn doorlopende construction all risk(CAR) verzekering voor bouwwerken.
 2. Een eventueel eigen risico komt voor rekening van UP.
 3. De polis vermeldt UP als verzekeringnemer en Opdrachtgever als begunstigde.
 4. Voorts heeft UP gedurende de looptijd van de Opdracht een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid met een dekking van ten minste € 2.500.000,- (zegge: twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per incident. 

Artikel 11 – Geheimhouding 

 1. Partijen zullen de inhoud van de Opdracht inclusief de Bijlagen geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 2. Partijen verbinden zich om alle informatie betreffende of samenhangende met de cliënten, producten, bedrijfsvoering en de organisatie van andere Partijen, die Partijen in het kader van de uitvoering van de Opdracht ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.
 3. Partijen verplichten zich tevens om zijn medewerkers en/of hulppersonen die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Opdracht dezelfde geheimhouding op te leggen en zal hen zo nodig een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.
 4. Partijen dragen er zorg voor dat de aan medewerkers en/of hulppersonen opgelegde geheimhoudingsplicht na het beëindigen van de Opdracht voortduurt.
 5. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat UP en/of FOF het Project als referentie gebruiken zonder dat er enige vergoeding verschuldigd is.

Artikel 12 – Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op deze Inkoopvoorwaarden en de Opdracht is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zijn er zich van bewust dat de Opdracht slechts een succes kan worden wanneer op gepaste wijze met de belangen van de andere Partijen rekening wordt gehouden. Partijen zullen waar mogelijk een minnelijke oplossing voor geschillen zoeken.
 3. Ter voorkoming van juridische geschillen zullen eerst alle mogelijkheden voor het buiten rechte oplossen van een geschil worden uitgeput. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt en het meningsverschil hoofdzakelijk een feitenkwestie, technische kwestie of berekeningsprocedure ingevolge de Opdracht betreft, dan zullen Partijen allereerst een externe deskundige als bemiddelaar inschakelen om het geschil te beslechten. De deskundige dient aantoonbare expertise te hebben met het bepalen van energie- en warmtevereisten van gebouwen. Mochten Partijen bij de Opdracht het niet eens worden over een deskundige, dan hebben beide het recht de voor de locatie van de Objecten bevoegde Kamer van Koophandel en Fabrieken te verzoeken een deskundige te benoemen, waarbij rekening wordt gehouden met de in de Opdracht uiteengezette kwalificatiecriteria. De beslissing van de deskundige is definitief.
 4. Indien het niet mogelijk blijkt geschillen buiten rechte op te lossen, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 13 – Slotbepalingen

 1. Al hetgeen tussen Partijen is besproken en/of overeengekomen vóór de datum van de ondertekening van de Opdracht, komt door de Opdracht te vervallen.
 2. Wijzigingen en uitbreidingen op de Opdracht zijn uitsluitend geldig, indien deze schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen en vastgelegd.
 3. Partijen aanvaarden de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (afgekort als ALIB 2007, uneto-vni.nl/stream/alib-2007-specimen), voor zover de bepalingen uit ALIB 2007 niet in strijd zijn met bepalingen uit deze Inkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van door UP gehanteerde algemene voorwaarden anders dan ALIB 2007 wordt uitgesloten.
 4. Indien onderdelen van de Inkoopvoorwaarden en de Opdracht tegenstrijdig zijn met ALIB 2007 geldt de volgende rangorde:
  1. de Opdracht;
  2. deze Inkoopvoorwaarden;
  3. ALIB 2007.
 5. Indien bepalingen van de Inkoopvoorwaarden en de Opdracht onverbindend zouden mogen blijken dan blijven de overige bepalingen van de Opdracht onverminderd van kracht en verbinden partijen zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en de oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel als mogelijk benadert.