ESCo-doorbraak door Rotterdam

Op 7 april 2011 hielden de Rotterdamse wethouders Karakus en Van Huffelen een overtuigend verhaal waarom R’dam heeft gekozen voor ESCo’s om hun vastgoed te gaan verduurzamen. Een doorbraak in het verduurzamen van gebouwen door gebruik van een ESCo, signaleert Albert Hulshoff. Gisteren zijn de resultaten van de eerste ESCo-aanbesteding in het kader van Rotterdamse Groene Gebouwen gepresenteerd.  Deze aanbesteding had betrekking op de verduurzaming van negen zwembaden.

De resultaten op een rij:
– gegarandeerde energiekostenbesparing van 34%;
– 15% reductie op het onderhoudbudget;
– structurele verbetering van het binnenklimaat van de zwembaden.

Dit alles is vastgelegd in een 10-jarig Onderhoud- en Energieprestatiecontract (OEPC) en wordt uitgevoerd zonder aanvullende investeringen door gemeente Rotterdam, de eigenaar van de zwembaden. Juist deze combinatie van vergaande energiereductie en verbetering van het binnenklimaat vind ik indrukwekkend en zie ik als een doorbraak in Nederland voor het verduurzamen van gebouwen door de inzet van een Energy Service Company (ESCo).

De ESCo Strukton heeft deze opdracht in de wacht gesleept en zal 9 zwembaden van de gemeente Rotterdam ingrijpend verduurzamen en beheren gedurende de looptijd van het prestatiecontract. Het binnenklimaat van de zwembaden zal dusdanig verbeteren dat na de renovatie ook CARA-patiënten prettiger kunnen zwemmen in deze sportaccommodaties.

Twee budgetten
Het succes van Rotterdam is mijns inziens mede tot stand gekomen dankzij de duur van de overeenkomst, namelijk 10 jaar. En door het gegeven dat Rotterdam, naast het energiebesparingbudget dat de ESCo zelf genereert, ook het budget voor beheer en onderhoud van de negenzwembaden ter beschikking heeft gesteld aan de ESCo. Dit dubbele budget heeft de aanbiedende partij in staat gesteld meer besparende maatregelen te treffen dan doorgaans gebruikelijk is bij conventionele ESCo-overeenkomsten.

Niet over één nacht ijs
Ik had de eer en het genoegen deel uit te maken van de klankbordgroep die de aanbesteding ondersteunde. Zodoende was ik in de gelegenheid om in de keuken mee te kijken waar de aanbesteding werd voorbereid. Zo heb ik waargenomen dat de opdrachtgever bij deze voor Nederland innovatieve aanbesteding niet over één nacht ijs is gegaan. Zij hebben zich in de aanloop naar de aanbesteding uitvoerig laten informeren over ondermeer de werking van prestatiecontracten.

Rotterdam heeft zich in die fase ook niet laten verleiden om te kiezen voor de eerste de beste ESCo-oplossing. Daarentegen heeft Rotterdam eerst voor zich zelf bepaald welke doelen zij willen realiseren met de inzet van ESCo’s en hóe ze deze willen bereiken. De gemeente heeft een wensenlijstje opgesteld met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor de verduurzaming van de zwembaden. Aan de hand van een marktconsultatie hebben zij dit lijstje vervolgens getoetst. Pas daarna is de feitelijke aanbesteding gestart. Bij het gehele aanbestedingtraject heeft Rotterdam zich laten bijstaan door gerenommeerde adviesbureaus.

Wie volgt?
Hulde aan alle in- en externe experts van Rotterdam en de deelnemende ESCo-partijen in Rotterdam die bijgedragen hebben aan dit mooie resultaat. Ik hoop dat andere vastgoedeigenaren, overheid en niet-overheid, zich laten inspireren door dit voorbeeld uit de Maasstad en ook kiezen voor deze budgetneutrale wijze van verduurzamen van hun gebouw-voorraad.

Artikel d.d. 8 april 2011 van Albert Hulshoff (toen bij Agentschap NL werkzaam als Adviseur Utiliteitsbouw, nu bij Fit Our Future werkzaam als Technisch Directeur)